+4 = 7 

ㄆㄤˊpáng

  1. 左傳·》:。」

  2. 斑白文選·張衡·》:。」

  3. 雜亂語言」。

  4. 巨大尨然」。」。

+4 = 7 

ㄇㄥˊméng

  1. 參見尨茸

+4 = 7 

ㄇㄤˊmáng

  1. 詩經·召南·野有死麕》:使。」聊齋志異·○·胭脂》:?」

surname Pang, shaggy dog, striped, old variant of 龐[pang2], huge, enormous
énorme, chien touffu, rayé
gestreifte, streifte , gestreifte, streifte