ㄐㄧㄡˋjiùㄒㄩˋ

  1. 事情安排妥當規模詩經·大雅·常武》:不留不處三事就緒。」文明小史·》:看看出洋考察政治幾位事業就緒。」停當

to be ready, to be in order
être en état, être prêt
in Ordnung , bereit, fertig, bereit (Adj)​