ㄩㄝˋyuèㄧㄤˊyángㄌㄡˊlóu

  1. 湖南省岳陽縣西門洞庭湖風景范仲淹岳陽樓

Yueyang Tower, famous beauty spot in Yueyang, north Hunan, overlooking Dongting Lake 洞庭湖[Dong4 ting2 Hu2], one of three famous pagodas in China along with Yellow Crane Tower 黃鶴樓[Huang2 he4 Lou2] in Wuhan, Hubei and Tengwang Tower 滕王閣[Teng2 wang2 Ge2] in Nanchang, Jiangxi