+9 = 12 

ㄑㄧㄢqiān

  1. 東西空隙」、嵌石」。

  1. 險峻南朝·沈約江南〉:舟楫。」·盧照鄰·〉:嵌巖以為芬芳。」

+9 = 12 

ㄎㄢˇkǎn

  1. 參見赤嵌樓

+9 = 12 

ㄑㄧㄢˋqiàn

  1. 山林深邃樣子嵌巉」、嵌巖」。

see 赤嵌樓[Chi4 kan3 lou2], to inlay, to embed, Taiwan pr. [qian1]
incruster, enchâsser
auslegen, eingelegtes Muster , Einschluss (S)​