ㄒㄩㄣˊxúnㄔㄚˊchá

  1. 往來各處察看·崑岡大清會典事例·二四○·戶部·關稅》:將次回國嚴密巡查有私立即。」巡邏巡緝梭巡

to patrol
faire la ronde, patrouiller
Inspektion, Begehung (S)​, Streife (S)​, inspizieren, beschauen (V)​, patrouillieren (V)​