ㄔㄚchāˋ

  1. 差別不同三國志··魏書··》:子弟差異。」不同

  2. 奇異奇怪永樂大典戲文·張協狀元·》:新奇差異詞源移宮換羽。」五代史平話··》:劉知遠地上打睡這般物事差異。」不同

  3. 統計學一群數值彼此相差離異散布情形」。

difference, discrepancy
différence, divergence
Unterschied (S)​