shīㄕㄥshēng

  1. 老師學生師生聯歡」。·陶宗儀輟耕錄··》:世道不古久矣師生途人比比皆是。」·李漁憐香·第一》:只怕師生名分儒巾紗帽便奈何。」

teachers and students
enseignants et élèves
Lehrer und Studenten (Schüler)​