ㄆㄧㄥˊpíngㄉㄥˇděng

  1. 彼此同等相等文明小史·第一》:無論什麼平等相看?」同等

  2. 河南省洛陽西南位於西

equal, equality
égalité
Gleichberechtigung (S)​, gleichberechtigt (Adj)​