ㄕㄨˋshùㄋㄧㄝˋniè

  1. 長男以外兒子所生兒子庶孽·方孝孺〉:孤立於是大建庶孽諸侯以為同姓可以相繼。」

  2. 所生兒子韓非子·》:庶孽。」五代史平話··》:主上庶孽之子大統天下忠義扼腕。」