ㄍㄨㄤˇguǎngㄉㄨㄥdōngㄕㄥˇshěng

  1. 我國西西西南海西南交界面積平方公里省會廣州市水道運輸便利熱帶農產水果出口大宗礦產豐富沿海海產簡稱」。

Guangdong province (Kwangtung)​ in south China, short name 粵[Yue4], capital Guangzhou 廣州
Provinz Guangdong (China)​ (S, Geo)​