ㄐㄧㄢˋjiànㄎㄤkāng

  1. 位於江蘇省江寧縣東晉改建建康改稱

  2. 東漢年號西元144)​

old name for Nanjing 南京, esp. during Southern dynasties
Jiankang (ancien nom de Nankin)​