ㄐㄧㄢˋjiànㄉㄜˊ

  1. 建立德行功業史記··白起王翦·太史公》:當是宿將不能建德根本。」文選·班固·兩都賦》:時而建德不以遠近易則。」

  2. 確立德行老子·》:建德。」

  3. 北周年號西元572~577)​。

Jiande county level city in Hangzhou 杭州[Hang2 zhou1], Zhejiang
Jiande (Stadt in Zhejiang)​ (Eig, Geo)​