ㄐㄧㄢˋjiànㄧㄝˋ

  1. 建立功業孔子家語··入官》:建業。」

  2. 三國孫權建都秣陵改稱建業故城江蘇省江寧縣

an old name for Nanjing, called Jiankang 建康 or Jianye during the Eastern Jin (317-420)​
Jianye (ancien nom de Nankin)​