ㄋㄨㄥˋnòngㄑㄩㄢˊquán

  1. 玩弄權術濫用職權作威作福漢書·三六·》:同心輔政患苦外戚在位放縱中書宦官顯弄。」三國演義·第一》:宦官弄權。」

Macht für persönliche Zwecke mißbrauchen