ㄓㄤzhāngㄙㄢsānㄌㄧˇˋ

  1. 假設姓名如同某某傳燈錄··漳州禪師》:有人殿後張三李四殿為什麼不見。」」。

Zhang the Third and Li the Fourth (idiom)​, Tom, Dick and Harry
(expr. idiom.)​ un tel ou un tel, n'importe qui
alle möglichen x-beliebigen Leute