ㄓㄤzhāngㄏㄥˊhéng

  1. 人名西元78~139)​ 東漢西河南省)​天文渾天儀候風地動儀擅長文學同聲〉、七言詩創始重要作品賦有兩京〉,構思〉、歸田〉、髑髏一掃惡習漢賦另闢新徑

Zhang Heng (78-139)​ great Han dynasty astronomer and mathematician
Zhang Heng (Eig, Pers, 78 - 139)​