ㄓㄤzhāngㄑㄧㄢqiān

  1. 人名(?~西元114)​西漢陝西省)​軍功博望侯中郎將出使烏孫使至大康居大夏自此西北交通使漢朝中亞交流打通前往西域南北通路引進優良葡萄苜蓿

Zhang Qian (-114 BC)​, Han dynasty explorer of 2nd century BC
Zhang Qian
Zhang Qian (Eig, Pers, 195 - 114 v.Chr.)​