+19 = 22 

ㄨㄢwān

  1. 開弓·李白〉:倚天。」

  2. 屈曲·馬致遠漢宮秋·》:那壁廂著手這壁廂。」·喬吉滿庭芳·暮景。」

  3. 停泊儒林外史·》:大姑風色大作大爺吩咐急急口子。」

  1. 曲折不直彎路」。西遊記·》:彎弓。」·王安石初夏即事茅屋流水濺濺。」

to bend, bent, a bend, a turn (in the road etc)​
courbe, tordu, détour, virage, courber, plier
sich bücken (V)​, sich beugen