ㄒㄧㄥˊxíngㄔㄥˊchéng

  1. 構成演變完成胚胎形成」。·干寶搜神記·》:見於建安形成太和。」造成

to form, to take shape
former, se former
bilden (V)​, herausbilden (V)​, Gestalt annehmen