ㄒㄧㄥˊxíngㄒㄧㄤˋxiàngㄏㄨㄚˋhuà

  1. 修辭學轉化抽象事物當作具體事物加以描述宋玉翱翔其中翱翔形象化

Vergegenwärtigung (S)​, materialisieren (V)​, verkörperlichen (V)​