+4 = 7 

ㄊㄨㄥˊtóng

  1. 紅色顏料塗飾器物說文解字·》:。」·桓寬鹽鐵論·不足》:瑚璉觴豆而後。」

  1. 紅色詩經·邶風·靜女》:靜女彤管。」·李清照減字木蘭·賣花賣花買得一枝春彤霞。」

surname Tong, red
rougeâtre
rot (Adj)​, Tong (Eig, Fam)​