ㄆㄥˊpéngㄗㄜˊ

  1. 湖泊江西省北部即今鄱陽湖簡稱彭澤」。

  2. 參見彭澤縣

Pengze county in Jiujiang 九江, Jiangxi
Pengze (Ort in Jiangxi)​ (Eig, Geo)​