ㄨㄟˊwéiㄈㄥfēng

  1. 輕風·班婕妤出入動搖微風。」紅樓夢·》:微風粼粼。」輕風

breeze, light wind
vent
leichte Brise (S, Met)​, sanfter Wind (Windstärke 3)​ (S, Met)​, schwaches Lüftchen (S)​