ㄒㄧㄣxīnㄖㄨˊˇzhǐㄕㄨㄟˇshuǐ

  1. 心志不為靜止不流·白居易侍郎〉:浩浩是非同軌齒牙波瀾四起何人心如止水風雨如晦雞鳴不已。」心旌搖曳心猿意馬

to be at peace with oneself
être en paix avec soi-même