ㄒㄧㄣxīnㄓㄠˋzhàoㄅㄨˋㄒㄩㄢxuān

  1. 彼此心裡明白不必言語說明牢記在心彼此心照不宣來日回報。」心知肚明

a tacit mutual understanding
compréhension mutuelle et tacite