ㄨㄤˋwàngㄑㄩㄝˋquè

  1. 忘記遺忘·白居易鍊師道士通宵忘卻盡日。」拍案驚奇·二八》:沒人指引回頭忘卻本來面目便墮落輪迴。」忘掉」。遺忘忘懷忘記記得

to forget
oubli
vergessen (vergaß, vergessen)​ (V)​, vergesslich (Adj)​