ㄓㄨㄥzhōngㄓㄣzhēn

  1. 忠誠三國志·三五··諸葛亮》:股肱之力效忠。」文選·王粲·從軍》:親睦力竭忠貞。」

loyal and dependable
fidélité, loyalisme, constance, allégeance
ergeben und beständig, treu und standhaft (Adj)​