ㄍㄨㄞˋguàiˋ

  1. 奇形怪狀妖魔儒林外史·》:家丁一班牛頭馬面魔王夜叉猙獰怪物。」

  2. 性情古怪看來這些藝術家怪物。」

monster, freak, eccentric person
monstre
Missgeburt (S)​, Monster, Monstrum (S)​, seltsames Wesen (S)​, Teufel (S)​, Ungetüm (S)​, Missgeburt (S)​