ㄎㄨㄥˇkǒngㄏㄜˋ

  1. 脅迫言語行動威嚇儒林外史·第一》:奴才下鄉狐假虎威著實恐嚇。」紅樓夢·一回》:在內趁錢造作謠言恐嚇種種不一。」恫嚇威嚇

to threaten, to menace
menacer, intimider
Drohung (S)​, drohen (V)​, einschüchtern (V)​