ㄅㄟbēiāi

  1. 悲傷痛苦文選·嵇康·》:材幹聲音悲哀。」·杜牧假如悲哀。」悲憤悲痛悲慟悲戚悲慘辛酸沉痛高興快樂歡樂歡喜喜悅欣喜愉快

grieved, sorrowful
triste, affligé, chagriné
die Trauer (S)​, trauern (V)​