ㄅㄟbēiㄊㄨㄥˋtòng

  1. 悲傷哀慟後漢書··光武·東海》:天子悲慟太后。」紅樓夢·》:自盡之後老娘姐兒不勝悲慟。」悲痛悲傷悲哀痛哭沉痛

mournful
triste, affligé, éploré
traurig , klagen (V)​