ㄅㄟbēiㄈㄣˋfèn

  1. 悲傷憤怒後漢書··列女傳·》:感傷亂離悲憤作詩。」三國演義·一回》:於是衣帶詔玄德不勝悲憤。」悲痛悲慘悲哀

grief and indignation
peine et indignation