ㄔㄤˋchàngㄖㄢˊrán

  1. 憂思失意樣子文選·宋玉·神女》:不樂悵然失志。」·李白悵然遠人獨宿如雨。」悵惘

disappointed and frustrated
désappointé, déçu, vexé, contrarié