+8 = 11 

ㄒㄧˊ

  1. 愛憐珍視捨不得惜福」、」、」、死不足」、憐香惜玉」。·白居易掃地。」

  2. 悲痛哀傷」。文選·陸機·》:。」聊齋志異··貢士》:不能。」

to cherish, to begrudge, to pity, Taiwan pr. [xi2]
chérir, apprécier, ménager, avoir pitié de