ㄒㄧㄤˇxiǎngㄐㄧㄢˋjiàn

  1. 想像推測史記··屈原·太史公》:屈原未嘗垂涕想見為人。」·蘇軾韓幹牧馬南山想見開元天寶秦川。」

to infer, to gather
rassembler, réunir
Rückschlüsse ziehen auf (V)​