ㄔㄡˊchóuㄔㄤˊchángㄅㄞˇbǎiㄐㄧㄝˊjié

  1. 憂愁纏結比喻憂愁無從排解敦煌變文新書··王昭君變文》:日月無明覆盆愁腸百結。」平山堂話本·風月相思》:愁腸百結珠淚。」滿腹憂愁心花怒放

hundred knots of worry in one's intestines (idiom)​; weighed down with anxiety
voller Kummer , von Sorgen oder Furcht erdrückt