ㄍㄢˇgǎnㄊㄢˋtàn

  1. 心中感慨發出喟嘆西遊記·二八》:思念感嘆不已。」兒女英雄傳·第一》:前任老爺著實感嘆一番。」感慨感喟慨嘆

to sigh (with feeling)​, to lament
s'exclamer
seufzen (V)​