ㄧㄣyīnㄑㄧㄣˊqín

  1. 辛勤西遊記·》:日間舞弄猶可夜間看管慇懃但是趕起將來。」

  2. 情意懇切周到三國演義·》:慇懃敬酒口稱太師不絕。」怠慢簡慢

  3. 千萬·蘇軾贈別慇懃分攜東邊西。」