ㄏㄨㄟˋhuìㄋㄥˊnéng

  1. 高僧法號西元638~713)​祖籍河北省涿)​。黃梅弘忍傳授武后不赴禪宗初祖以來六祖慧能開啟嗣後禪宗正統得法弟子其後支派並起以後中國佛教主流」。

Huineng (638-713)​, the Sixth Patriarch of Chan Buddhism
Huineng (Eig, Pers, 638 - 713)​