ㄑㄧㄥˋqìngㄒㄧㄥˋxìng

  1. 出乎意料成果值得安慰慶賀後漢書··》:踴躍私自慶幸。」拍案驚奇·》:果然慶幸不暇還有甚麼見怪?」榮幸

to rejoice, to be glad
se réjouir, se féliciter
froh sein, von Glück sagen können , Glücksfall