ㄧㄥˋyìngㄌㄧˋ

  1. 物體外力作用產生對抗單位面積金屬應力抵抗形狀發生改變應力應力應力應力

stress (physics)​
tenseur des contraintes
Beanspruchung (S)​, Spannung (S)​