ㄌㄢˇlǎnㄙㄢˇsǎn

  1. 懶惰散漫樣子·馬致遠·本是懶散經濟歸去。」警世通言··門生三世報恩》:愈加懶散上京會試照常作興。」懶散」。懶惰努力勤奮勤勞勤懇勤快起勁

  2. 事情擱置一旁過問喻世明言·○·相會出師表》:過了張千公事漸漸懶散。」

inactive, careless, lazy, indolent, negligent
nonchalant, indolent
Müßiggang, Faulheit (S)​, sich aalen (V)​, langsam (Adj)​, müßig (Adj)​