ㄒㄩㄢˊxuánㄧㄞˊyáiㄑㄧㄠˋqiàoㄅㄧˋ

  1. 高峻山崖陡峭石壁形容山勢險峻·張君房雲笈七籤·一一·》:茅山天台無不遍歷到處懸崖峭壁不及偃月。』」西遊記·第一》:的是懸崖峭壁崎嶇險峻。」懸崖絕壁」。

sheer cliffs and precipitous rock faces (idiom)​
(expr. idiom.)​ falaises et parois rocheuses abruptes
hoch empor ragende Bergspitzen