ㄒㄩㄢˊxuánˊérㄨㄟˋwèiㄐㄩㄝˊjué

  1. 暫時擱置延宕尚未解決懸而未決案子磋商當事雙方無法達成協議。」

pending a decision, hanging in the balance
schweben (V)​, rechtshängig (Adj)​