ㄔㄥˊchéngㄒㄧㄥˊxíng

  1. 固定形式莊子·齊物論》:成形。」·柳宗元山水〉:宇下成形肺肝。」

to take shape, shaping, forming
prendre forme, mise en forme
etwas formen (V)​