ㄔㄨㄛchuō穿ㄔㄨㄢchuān

  1. 穿衣服戳穿一個。」

  2. 說破揭開戳穿謊言」。揭破揭發揭露揭穿隱瞞

to puncture, to lay bear or expose (lies etc)​
dévoiler, mettre à nu