ㄈㄤˊfángㄒㄩㄢˊxuánㄌㄧㄥˊlíng

  1. 人名西元578~648)​唐朝名相典籍輔佐太宗相位在職夙夜明達吏治貞觀之治

Fang Xuanling (579-648)​, Tang dynasty historian, compiler of History of Jin dynasty 晉書
Fang Xuanling (Eig, Pers, 579 - 648)​