ㄙㄨㄛˇsuǒㄗㄨㄛˋzuòㄙㄨㄛˇsuǒㄨㄟˊwéi

  1. 一切作為一生所作所為大都光明磊落沒有不可告人。」

one's conduct and deeds
notre comportement et nos actions
Handlungen, Taten, Tun und Lassen