+5 = 9 

ㄐㄩㄥjiōng

  1. 安裝門外門閂說文解字·》:。」··門戶。」禮記·曲禮》:。」·白居易〉:門戶扃關。」

  2. 門戶通稱文選·孔稚珪·北山移文》:魏闕。」·白居易長恨歌〉:金闕西廂。」

  1. 關閉文選·孔稚珪·北山移文》:岫幌。」聊齋志異··嬌娜》:。」

+5 = 9 

ㄐㄩㄥˇjiǒng

  1. )​

  2. 參見

(literary)​ to shut or bolt a door, door
Jiong (roi)​, fermer, verrou
schließen, geschlossen