ㄕㄡˇshǒuˋ

  1. 用手製作器物技藝·柳宗元梓人》:手藝心智。」拍案驚奇·》:一手好手寫作刺繡。」技術

craftmanship, workmanship, handicraft, trade
art manuel d'un artisan, artisanat, métier manuel, savoir-faire
Handwerk (S)​, Kunstfertigkeit (S)​, handwerklich (Adj)​